15 nov 2019

Nye heiser er bestilt!

Etter flere år med ustabil drift av de fleste heisene i sameiet - noe som også har vært tema på flere årsmøter, har styret konkludert med å ville skifte ut 6 av heisene og oppgradere en heis.

 

Heisene i Jordal terrasse (Jt) 2-12 er fra da byggene ble levert i 1991. Det ble gjennomført oppgradering av heisstolene (;innredning samt dører) i 2008. De sentrale styringssystemene pr. heis var ikke omfattet av dette. Gjennom årene har det vært mange ikke-identifiserbare feil med påfølgende heisstopp. Kostnadene for drift av heisene har vært store.

Heisen i Jt 14 ble skiftet ut i 2011. Dette er en annen type heis enn i de øvrige byggene i tillegg til at heisen er større og derfor bedre tilpasset for rullestolbrukere. Denne heisen er fortsatt ung og stabil i drift, og beholdes derfor. For at denne skal fremstå på linje med de øvrige som fornyes, vil innredningen bli oppgradert til å bli tilnærmet de nye heisene.

Etter lengre tids vurderinger sammen med vår heistekniske konsulent BMA – og involvering av til sammen 5 tilbydere, har valget falt på heiser fra KONE. Det har vært avgjørende at heisene har god forutsigbarhet mht. kvalitet og driftsstabilitet over lengre tid.

Våre bygg har kun tilgang til en heis pr. bygg. Dette øker kravene til forutsigbarhet og oppfølging rundt driftsstatus. Vi har derfor valgt en løsning som gir døgnkontinuerlig overvåking av alle heisene gjennom KONE sitt eget system. På denne måten vil KONE kunne følge opp og avklare før situasjon utvikler seg til å bli kritisk. Dette gir stor og meget forutsigbar drift ved bruk av heisene, noe som gjør at alle kan føle seg trygge når de bruker heisene i vårt sameie.

Avtalen ble signert 6. november noe som legger grunnlag for at KONE snarest nå kan iverksette bestillinger overfor fabrikk for produksjon av utstyret som skal på plass hos oss. Om kort tid vil KONE gjennomføre kontrollmålinger av heissjaktene for at alle detaljer skal være klar for produksjon av utstyret. Målingene vil bli foretatt på dagtid og strekke seg over ca. 2t. I denne perioden vil ikke heisen kunne brukes. Det kommer informasjon om dette i rimelig tid i forkant.

Forventet oppstart av heisarbeider vil skje i mai 2020 og pågå frem til siste levering ved utgangen av mai 2021. Arbeidene vil pågå fra start og frem til ferdig heis, og ikke stoppe opp som følge ferie e.a.

Alt gammelt utstyr skal fjernes før oppgradering av heissjakt og montering av nytt utstyr. Dessverre vil dette ta tid og føre til bortfall av heisene i hele perioden, men dette er dessverre ikke til å unngå.

Arbeidene i forbindelse med utskifting, forventes å ta 8 – 10 uker for hver heis. I denne perioden må den enkelte beboer ivareta sin tilværelse uten bruk av heis. Etter at ny heis er på plass, ser vi for oss at opplevelsen da vil veie opp for utfordringene som har vært gjennom montasjeperioden. Det er dessverre ingen vei utenom dette.

Prioriteringene er påvirket av om bygget har rullestolbrukere samt omfang/frekvens på heisstopp.

Følgende fremdriftsplan ligger til grunn for arbeider i 2020:

Jt 8 – oppstart uke 19, ferdigstilling/driftstillatelse fra uke 28.
Jt 10 – oppstart uke 32, ferdigstilling/driftstillatelse fra uke 40.
Jt 2 – oppstart uke 37, ferdigstilling/driftstillatelse fra uke 46.
Jt 14 – oppstart og ferdigstilling uke 46.

Montasjer i 2021 er enda ikke fastslått.

Styret vil følge opp med mer informasjon i god tid i forkant av det som skal skje for den enkelte heis.